Verkkokauppaan

Kemikaalien merkintä, CLP-asetuksen mukaisesti

Kemikaalien merkitseminen CLP-asetusten mukaisesti

Varoitusetikettien ja varoitusmerkkien vähimmäiskoot

(CLP-asetuksen liitteen l taulukko 1.3 kuten se on muutettu CLP:n teknisessä mukautuksessa)

Pakkauksen tilauvaaus

< 3 litraa, etiketin mitat vähintään 52*74mm, kunkin varoitusmerkin mitat vähintään 10*10mm 16*16mm, jos mahdollista.

>3 litraa mutta alle 50litraa, vähintään 74*105, kunkin varoitusmerkin vähintään 23*23mm

>50 litraa, mutta alle 500 litraa etiketin mitat vähintään 105*148 mm, kunkin varoitusmerkin mitat vähintään 32*32mm

>500 litraa, etiketin mitat vähintään 148*210mm, kunkin varoitusmerkin mitat vähintään 46*46mm

Pienten pakkausten (alle 125ml) merkinnöille on omat poikkeuksensa.

Valmistajien, maahantuojien,jatkokäyttäjien ja jakelijoiden on varmistettava, että vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset merkitään CLP-asetuksen (EU--asetus N:o 1272/2008) lll osaston mukaisesti ennen niiden markkinoille saattamista. Jakelijat ja jatkokäyttäjät, jotka eivär muuta aineen tai seoksen koostumusta, voivat käyttää toimittajalta saatavaa luokitusta.

CLP-asetuksen mukaiset merkinnät tulee tehdä aineille 1.12.2010 alkaen ja seoksille 1.6.2015 alkaen. Seosten CLP-asetusten mukaisiin merkintöihin voidaan siirtyä aikaisemmin, jos seoksen CLP-luokitus on tiedossa. Väistyvän lainsäädännön mukaisiamerkintöjä voidaan käyttää 1.12.2010 markkinoille saatetuille, väistyvän järjestelmän mukaan luokitelluille, merkityille ja pakatuille aineille 1.12.2010 asti ja vastaavasti ennen 1.6.2015 markkinoille saatetuille seoksille 1.6.2017 asti.
CLP asetus sisältää merkintävaatimuksia myös luokittelemattomille seoksille, jotka sisältävät tiettyjä vaarallisiksi luokiteltuja aineita tiettyinä pitoisuuksina (liite ll osa 2) sekä tietyille räjähtäville esineille (liite l osa 2.1)

Errityisiä merkintävaatimuksia (23 artikla) sovelletaan

- Kuljetettaviin kaasupulloihin

- propaanille, butaanille tai nestekaasulle tarkoitettuihin kaasusäiliöihin

- Aerosoleihin ja tiettyihin säiliöihin, joissa on sinetöity spraysuutin

-Massiivisessa muodossa oleviin metalleihin, lejeerinkeihin, polymeereja sisältäviin seoksiin ja elastomeerejä seisältäviin seoksiin ja tiettyihin räjähteisiin.

 

 

Materiaalit:

Tarrat: PVC, Polyeteeni, Paperi

Muovi: PP, solukenno

Alumiini: Korkealaatuinen SIGNICOLOR ® on Novelis, kansainväliset laatuvaatimukset täyttävä materiaali, kuten Euronormi, DIN, ISO, BS, ASTM ja ECCA,

GHS03, Hapettavat aineet

GHS01

GHS09, Ympäristölle vaaralliset aineet

GHS02, Helposti syttyvät aineet

GHS06, kuutisti myrkylliset aineet

GHS04, Paineen alaiset kaasut, nesteytetyt aineet

GHS05, Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet

GHS08, Elinvaurioita aiheuttavat garsinogeeniset ja lisääntymismyrkylliset, hengitystieherkistäjät

Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet

Kohotettu lämpötila